Startpagina >> Belangenbehartiging >> Wetgeving medezeggenschap cliëntenraden - Wmcz 2018

Wetgeving medezeggenschap cliëntenraden - Wmcz 2018

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Hieronder vindt u de laatst stand van zaken en achtergrondinformatie.

Achtergrond wetswijziging

Nieuwe wetgeving medezeggenschap cliënten is al vanaf 2008 in ontwikkeling. Destijds zou de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dat de Wcz niet door gaat en wordt opgeknipt in vier afzonderlijke wetten. De regelingen rond medezeggenschap zouden werden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Sinds besloten is dat ook deze wet niet doorgaat, wordt er gewerkt aan de herziening en verbetering van de bestaande Wmcz. (zie voor meer informatie hieronder op jaar)

Planning wetsvoorstel Wmcz 2018

Laatste informatie

Overzicht Stand van Zaken Eerste Kamer wetsvoorstel Wmcz 2018

Overzicht Stand van Zaken Tweede Kamer wetsvoorstel Wmcz 2018

De Eerste Kamercommissie van VWS heeft voorgesteld het voorbereidend onderzoek Wmcz 2018 te houden op 15 januari 2019

Nieuwsbericht: Wmcz 2018 ligt voor aan Eerste Kamer (22 november 2018)
De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bespreekt op 27 november 2018 de procedure.

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer t.b.v. commissie VWS (20 november 2018)

Wetsvoorstel Wmcz 2018 in Tweede Kamer aangenomen (20 november 2018)
Overzicht aangenomen amendementen en moties

Tweede plenair debat Tweede Kamer (15 november 2018)
Stemming amendementen Tweede Kamer 20 november

Brief LSR aan Tweede Kamer (12 november 2018)

Plenair debat 12 september terugkijken

Nieuwsbericht: Besproken punten Wmcz 2018 debat Tweede Kamer (12 september 2018)

Brief LSR aan Tweede Kamer over Wmcz (6 september 2018)

12 september plenair debat Tweede Kamer Wmcz (29 augustus 2018)

Brief LSR en andere cliëntenorgansiaties aan Tweede Kamer (2 juli 2018)

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) - Nota van wijziging

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) - Nota naar aanleiding van het verslag

Nieuwsbericht: Nieuwe bepalingen Wmcz 2018 naar Tweede Kamer (27 juni 2018)

Wmcz 2018 – een lange mars Interview MEDEzeggenschap magazine met Jasper Boele, directeur LSR (maart 2018)

Verslag vast commissie VWS ingebrachte opmerkingen en vragen fracties
(21 februari 2018)

Nieuwsbericht Skipr (13 februari 2018)

Brief LSR aan commissie VWS  (12 februari 2018)

Nieuwsbericht Reactie LSR op Wmcz 2018 aan Tweede Kamer (12 februari 2018)

Belangrijkste verschillen adviesrechten Wmcz /Wmcz 2018

Nieuwsbericht: Nieuw wetsvoorstel Wmcz 2018 versterkt cliëntenraden (23 januari 2018)
Eerste reactie LSR op wetsvoorstel Wmcz 2018 en vergelijking adviesrechten.

Belangrijkste wijzigingen Wmcz 2018 uit Memorie van toelichting

De wettekst Wmcz 2018, de Memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en het Naderrapport.

Half december 2017 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz 2018) en ingediend bij de Tweede Kamer. De wettekst is hiermee openbaar.

2017

Nieuwsbericht: Wmcz naar Tweede Kamer wettekst openbaar (20 december 2017)

Persconferentie ministerraad 15 december 2017
Belang medezeggenschap cliëntenraden (vanaf minuut 2:30)

Nieuwsbericht Nieuwe stap wetgeving cliëntenraden (december 2017)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz is in het voorjaar 2017 in de Ministerraad besproken en is aangeboden aan de Raad van State. Deze heeft zijn advies eind juni 2017 vastgesteld en naar het ministerie van VWS verstuurd.

Nieuwsbericht: Advies Wmcz vastgesteld door Raad van State (juli 2017)

Nieuwsbericht: Overleg over patiënten- en cliëntenrechten (3 maart 2017)

Nieuwsbericht: Schippers: 'Medezeggenschap dichtbij de plaats waar zorg wordt verleend' (16 februari 2017)

Beantwoording minister Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen (14 februari 2017)

2016

De internetconsultatie voor het wetsontwerp waar veldpartijen zoals het LSR, de koepels van zorgaanbieders, maar ook cliëntenraden en burgers op konden reageren is in november 2016 afgerond. Bijna 150 reacties zijn op het voorstel binnengekomen.

Reactie LSR op wetsvoorstel Wmcz (internetconsultatie) (9 november 2016)

Onderzoek LSR: Een kritische blik vanuit patiëntenperspectief. Onderzoek naar de Wmcz in de praktijk onder cliëntenraden en bestuurders van ziekenhuizen en revalidatie-instellingen (november 2016)

Nieuwsbericht: Verschillen adviesrechten Wmcz-herziene Wmcz op een rij (oktober 2016)

Internetconsultatie wetsvoorstel cliëntenraden (30 september 2016)

Wetsvoorstel Wmcz (30 september 2016)

Memorie van toelichting

Interview Jasper Boele over historie herziening Wmcz (september 2016)

Brief VWS reactie LSR op wetsvoorstel invloed verzekerden (15 juli 2016)

Nieuwsbericht: Wetsvoorstel invloed verzekerden ter consultatie (7 juli 2016)

Skipr.nl - Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend (29 juni 2016)

Reactie LSR op concept governance code zorg 2017 (24 juni 2016)

Nieuwsbericht: Proces herziening Wmcz op schema (16 juni 2016)

Kamerbrief over de zeggenschap van cliënten en verzekerden (15 juni 2016)

Onderzoeksrapport iBMG 'Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars' (1 juni 2016)

LSR maant minister tot spoed om wetgeving cliëntenraden in te voeren (30 mei 2016). LSR stuurt brief aan minister Schippers

Voorkom verdere vertraging Wmcz (16 maart 2016)
LSR doet verzoek aan Kamercommissie VWS.

Onderzoek minister vertraagt Wmcz (9 maart 2016)
Minister gelast onderzoek naar implicaties motie Bouwmeester en Dik-Faber voor Wmcz.

2015

Aanpassingen Wmcz vertraagd (16 november 2015)

Overleg VWS over verbetering wetgeving medezeggenschap (9 september 2015)

Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester hebben 1 juli 2015 een motie ingediend waarin zij constateren dat medezeggenschap van cliëntenraden vaak nog geen betekenisvol onderdeel is van de integrale governance van zorginstellingen. Zij verzoeken de regering en de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren hoe er in overleg met alle betrokkenen, nieuwe samenhangende maatregelen kunnen komen die individuele en collectieve zeggenschap van cliënten borgen. De motie is inmiddels aangenomen

Overzicht ingediende moties Governance in de Zorg

Nieuwsbericht Goed bestuur koppelen aan stevige medezeggenschap cliëntenraden (9 juni 2015)

Nieuwsbericht Zorgvisie  (4 juni 2015)

Nieuwsbericht gesprek VWS (2 juni 2015)

Interview Jasper Boele over het onderzoeksrapport Medezeggenschap op maat, van het Verwey Jonker Instituut  (MEDEzeggenschap magazine juni 2015)

Rapport VerweyJonker Instituut Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer (6 mei 2015)

Blog Jasper Boele op skipr.nl (21 april 2015)

NOS: VVD en PvdA willen cliëntenraad versterken (4 april 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl 'Veranker medezeggenschap cliënten beter in wet' (20 maart 2015)

Brief LSR aan vaste kamercommissie van VWS tbv AO (16 maart 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl. Positie cliëntenraad versterkt (27 januari 2015)

Nieuwsbericht Wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg van tafel (26 januari 2015)

Aanbiedingsbrief Kamer verslag schriftelijk overleg over brief Goed Bestuur in de zorg (22 januari 2015)

Deze aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris van Rijn wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. Om nog beter zicht te krijgen op ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van de medezeggenschap heeft het ministerie onderzoek laten doen door het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten zullen betrokken worden bij de wetsvoorbereidingen.

Schriftelijke behandeling Kamervragen wetsvoorstel in Tweede Kamer: januari 2015

2014

Lobby wettelijke verankering cliëntenraden ziekenhuizen (10 juli 2014)

Uitkomsten raadpleging wettelijke bevoegdheden cliëntenraden curatieve sector (jan.2014)
Uitkomsten digitale raadpleging door LSR onder cliëntenraden curatieve sector gehouden van 6 november t/m 15 december 2013

2013

Jasper Boele, directeur LSR, in gesprek met ministerie VWS over standpunt LSR nieuwe wetgeving (28 november 2013)

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (Interview Jasper Boele MEDEzeggenschap magazine december 2013)

Kamervragen over wetsvoorstel Goed bestuur (15 november 2013)

Positionpaper LSR - Behoud collectieve medezeggenschap mét bevoegdheden óók in de curatieve sector (oktober 2013) LSR lobbyt komende tijd bij kamerleden

Vragenlijst Behoud de cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (t/m 15 december 2013)

Wetsvoorstel Goed bestuur kaalslag medezeggenschap curatieve sector (15 oktober 2013)

Brief minister en staatssecretaris VWS aan Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg (20 september 2013)

LSR heeft afstemming gehad met ministerie van VWS over nieuw wetsvoorstel medezeggenschap. Voor de zomer wordt er bij de Tweede Kamer een visiestuk ingediend over goed bestuur en medezeggenschap. Eind dit jaar volgt wetsvoorstel. (25 maart 2013)

Afzonderlijk wetsvoorstel medezeggenschap - Wcz gaat niet door (11 februari 2013)

2012

Brief NPCF en Consumentenbond in reactie op kritiek Wcz door adviseur artsenorganisatie KNMG. (12 november 2012)

Wcz wordt niet genoemd in regeerakkoord. LSR gaat zich de komende tijd, in overleg met cliëntorganisaties, beramen op standpunt en stappen. (2 november 2012)

Stemming Tweede Kamer: Wcz controversieel (5 juni 2012)

Stemming over controversieel verklaarde onderwerpen (4 juni 2012)

Brief aan Vaste Kamercommissie VWS: Voer Wcz snel door! (10 mei 2012)

Tweede nota van wijziging en Nota naar aanleiding van verslag (22 maart 2012)

Nader verslag over nota, verslag, nota van wijziging (14/7/11) en rondetafel-gesprek (25/11/11) over Wcz. (23 januari 2012)

Brief LSR aan leden Vaste Kamercommissie VWS (16 januari 2012)

2011

Uitkomsten procedurevergadering over Wcz (7 december 2011)

LSR bij hoorzitting Wcz (25 november 2011)

Positionpaper LSR Wcz (november 2011)

Stand van zaken wetsvoorstel Wcz (najaar 2011)

Wetsvoorstel Wcz naar Tweede Kamer (juli 2011)

Verslag kamerleden over Wcz (april 2011)

Brief LSR aan Kamerledenover  Wcz (maart 2011)

Stand  van zaken wetsvoorstel Wcz (februari 2011)

2010

Wcz naar Tweede Kamer (10/6)

Wcz toch niet controversieel verklaard (26/4)

Wcz controversieel verklaard (16/3)

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (28/1)


2009

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (najaar 2009)

Brief LSR aan ministerie VWS over voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (14/4)

Vragenlijsten raadpleging Wcz met overzicht wijzigingen (raadpleging is inmiddels gesloten)

Financiering cliëntenraden (22/1)

2008

Reactie aan Tweede Kamer over nieuwe wet (23/10)

Ontwikkelingen wet Cliënt en Kwaliteit (15/10)

Reactie LSR op rapport 'Effectieve medezeggenschap' (4/3)

Vervolgbijeenkomst wet Cliënt en Kwaliteit (22/2)

LSR wijst Wetsvoorstel Cliënt en Kwaliteit af (20/1)

Motie bindend voordrachtsrecht

 

Overige pagina informatie

Contact

Helpdesk Cliëntenraden
helpdesk@hetlsr.nl
030-299 00 04

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.