Startpagina >> Belangenbehartiging >> Wetgeving medezeggenschap cliëntenraden - Wmcz

Wetgeving medezeggenschap cliëntenraden - Wmcz

De Wmcz wordt momenteel herzien. Hieronder vindt u de laatst stand van zaken en achtergrondinformatie.

Achtergrond wetswijziging

Nieuwe wetgeving medezeggenschap cliënten is al vanaf 2008 in ontwikkeling. Destijds zou de Wmcz opgaan in de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). Dat wetsvoorstel omvatte een breed aantal onderwerpen en rechten. Begin 2013 is besloten dat de Wcz niet door gaat en wordt opgeknipt in vier afzonderlijke wetten. De regelingen rond medezeggenschap zouden worden ondergebracht in de wet Goed bestuur in de zorg. Inmiddels is besloten dat ook deze wet niet doorgaat. (zie voor meer informatie hieronder op jaar). Sinds die tijd wordt er gewerkt aan de herziening en verbetering van de bestaande Wmcz.

Verbeteringsvoorstellen Wmcz

De belangrijkste voorstellen ter versterking van  de cliëntenraad zijn de regeling van de advies- en instemmingsrechten, tijdige en toegankelijke informatievoorziening, het zorgbreed beschikbaar zijn van het enquêterecht en verbeterde facilitering van de cliëntenraad op het gebied van financiering, scholing en ondersteuning cliëntenraden. De minister heeft toegezegd om hier met het veld nadere afspraken over te maken zodat deze punten ook geborgd worden.

Vervolg

Begin maart 2016 was er een consultatiebijeenkomst VWS waar het LSR bij aanwezig was. Hier zijn bovengenoemde verbeteringsvoorstellen Wmcz besproken. Het LSR heeft tevens opnieuw benadrukt dat medezeggenschap op decentraal niveau, dicht bij cliënten en patiënten georganiseerd moet zijn. Ook moeten cliëntenraden een eigen agendastelling kunnen voeren op thema's als kwaliteit en veiligheid.

Verder zijn de gevolgen van de motie Bouwmeester en Dik-Faber - voor meer zeggenschap van cliënten, patiënten én verzekerden - besproken. Deze aangenomen motie is aanleiding voor de minister om verder onderzoek te doen. Dit omdat de motie ook spreekt over zeggenschap van patiënten en cliënten bij hun zorginstellingen. iBMG heeft halverwege 2016 het onderzoeksrapport over de juridische implicaties van het begrip zeggenschap op de Wmcz, naar de minister gestuurd. De minister heeft het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer.

Planning

De internetconsultatie voor het wetsontwerp waar veldpartijen zoals het LSR, de koepels van zorgaanbieders, maar ook cliëntenraden en burgers op konden reageren is november 2016 afgerond. Bijna 150 reacties zijn op het voorstel binnengekomen. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wmcz is in het voorjaar 2017 in de Ministerraad besproken en is aangeboden aan de Raad van State. Deze heeft zijn advies eind juni 2017 vastgesteld en naar het ministerie van VWS verstuurd.

Begin juli 2017 heeft (demissionair) minister Schippers de Tweede Kamer laten weten dat het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) pas door het volgende kabinet bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Dan worden alle stukken (wetsvoorstel, advies van de Raad van State en de schriftelijke reactie van de minister) openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Half december 2017 heeft de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, ingestemd met het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 en daarna ingediend bij de Tweede Kamer. De wettekst is hiermee openbaar.

Laatste informatie

Nieuwsbericht: Wmcz naar Tweede Kamer wettekst openbaar (20 december 2017)

Persconferentie ministerraad 15 december 2017
Belang medezeggenschap cliëntenraden (vanaf minuut 2:30)

Nieuwsbericht Nieuwe stap wetgeving cliëntenraden (december 2017)

Nieuwsbericht: Advies Wmcz vastgesteld door Raad van State (juli 2017)

Nieuwsbericht: Overleg over patiënten- en cliëntenrechten (3 maart 2017)

Nieuwsbericht: Schippers: 'Medezeggenschap dichtbij de plaats waar zorg wordt verleend' (16 februari 2017)

Beantwoording minister Kamervragen over een uitspraak van de Hoge Raad over medezeggenschap in zorginstellingen (14 februari 2017)

Reactie LSR op wetsvoorstel Wmcz (internetconsultatie) (9 november 2016)

Onderzoek LSR: Een kritische blik vanuit patiëntenperspectief. Onderzoek naar de Wmcz in de praktijk onder cliëntenraden en bestuurders van ziekenhuizen en revalidatie-instellingen (november 2016)

Nieuwsbericht: Verschillen adviesrechten Wmcz-herziene Wmcz op een rij (oktober 2016)

Internetconsultatie wetsvoorstel cliëntenraden (30 september 2016)

Wetsvoorstel Wmcz (30 september 2016)

Memorie van toelichting

Interview Jasper Boele over historie herziening Wmcz (september 2016)

Brief VWS reactie LSR op wetsvoorstel invloed verzekerden (15 juli 2016)

Nieuwsbericht: Wetsvoorstel invloed verzekerden ter consultatie (7 juli 2016)

Skipr.nl - Cliëntenraden: nieuwe governancecode te vrijblijvend (29 juni 2016)

Reactie LSR op concept governance code zorg 2017 (24 juni 2016)

Nieuwsbericht: Proces herziening Wmcz op schema (16 juni 2016)

Kamerbrief over de zeggenschap van cliënten en verzekerden (15 juni 2016)

Onderzoeksrapport iBMG 'Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars' (1 juni 2016)

LSR maant minister tot spoed om wetgeving cliëntenraden in te voeren (30 mei 2016). LSR stuurt brief aan minister Schippers

Voorkom verdere vertraging Wmcz (16 maart 2016)
LSR doet verzoek aan Kamercommissie VWS.

Onderzoek minister vertraagt Wmcz (9 maart 2016)
Minister gelast onderzoek naar implicaties motie Bouwmeester en Dik-Faber voor Wmcz.

2015

Aanpassingen Wmcz vertraagd (16 november 2015)

Overleg VWS over verbetering wetgeving medezeggenschap (9 september 2015)

Kamerleden Van Dijk en Bouwmeester hebben 1 juli 2015 een motie ingediend waarin zij constateren dat medezeggenschap van cliëntenraden vaak nog geen betekenisvol onderdeel is van de integrale governance van zorginstellingen. Zij verzoeken de regering en de Kamer voor de begrotingsbehandeling VWS te informeren hoe er in overleg met alle betrokkenen, nieuwe samenhangende maatregelen kunnen komen die individuele en collectieve zeggenschap van cliënten borgen. De motie is inmiddels aangenomen

Overzicht ingediende moties Governance in de Zorg

Nieuwsbericht Goed bestuur koppelen aan stevige medezeggenschap cliëntenraden (9 juni 2015)

Nieuwsbericht Zorgvisie  (4 juni 2015)

Nieuwsbericht gesprek VWS (2 juni 2015)

Interview Jasper Boele over het onderzoeksrapport Medezeggenschap op maat, van het Verwey Jonker Instituut  (MEDEzeggenschap magazine juni 2015)

Rapport VerweyJonker Instituut Medezeggenschap op maat naar Tweede Kamer (6 mei 2015)

Blog Jasper Boele op skipr.nl (21 april 2015)

NOS: VVD en PvdA willen cliëntenraad versterken (4 april 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl 'Veranker medezeggenschap cliënten beter in wet' (20 maart 2015)

Brief LSR aan vaste kamercommissie van VWS tbv AO (16 maart 2015)

Nieuwsbericht skipr.nl. Positie cliëntenraad versterkt (27 januari 2015)

Nieuwsbericht Wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg van tafel (26 januari 2015)

Aanbiedingsbrief Kamer verslag schriftelijk overleg over brief Goed Bestuur in de zorg (22 januari 2015)

Deze aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris van Rijn wordt momenteel in de Tweede Kamer behandeld. Om nog beter zicht te krijgen op ervaringen met de reikwijdte en (vernieuwende) vorm(en) van de medezeggenschap heeft het ministerie onderzoek laten doen door het Verwey-Jonker Instituut. De resultaten zullen betrokken worden bij de wetsvoorbereidingen.

Schriftelijke behandeling Kamervragen wetsvoorstel in Tweede Kamer: januari 2015

2014

Lobby wettelijke verankering cliëntenraden ziekenhuizen (10 juli 2014)

Uitkomsten raadpleging wettelijke bevoegdheden cliëntenraden curatieve sector (jan.2014)
Uitkomsten digitale raadpleging door LSR onder cliëntenraden curatieve sector gehouden van 6 november t/m 15 december 2013

2013

Jasper Boele, directeur LSR, in gesprek met ministerie VWS over standpunt LSR nieuwe wetgeving (28 november 2013)

Cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (Interview Jasper Boele MEDEzeggenschap magazine december 2013)

Kamervragen over wetsvoorstel Goed bestuur (15 november 2013)

Positionpaper LSR - Behoud collectieve medezeggenschap mét bevoegdheden óók in de curatieve sector (oktober 2013) LSR lobbyt komende tijd bij kamerleden

Vragenlijst Behoud de cliëntenraad mét wettelijke bevoegdheden óók in de curatieve zorg (t/m 15 december 2013)

Wetsvoorstel Goed bestuur kaalslag medezeggenschap curatieve sector (15 oktober 2013)

Brief minister en staatssecretaris VWS aan Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg (20 september 2013)

LSR heeft afstemming gehad met ministerie van VWS over nieuw wetsvoorstel medezeggenschap. Voor de zomer wordt er bij de Tweede Kamer een visiestuk ingediend over goed bestuur en medezeggenschap. Eind dit jaar volgt wetsvoorstel. (25 maart 2013)

Afzonderlijk wetsvoorstel medezeggenschap - Wcz gaat niet door (11 februari 2013)

2012

Brief NPCF en Consumentenbond in reactie op kritiek Wcz door adviseur artsenorganisatie KNMG. (12 november 2012)

Wcz wordt niet genoemd in regeerakkoord. LSR gaat zich de komende tijd, in overleg met cliëntorganisaties, beramen op standpunt en stappen. (2 november 2012)

Stemming Tweede Kamer: Wcz controversieel (5 juni 2012)

Stemming over controversieel verklaarde onderwerpen (4 juni 2012)

Brief aan Vaste Kamercommissie VWS: Voer Wcz snel door! (10 mei 2012)

Tweede nota van wijziging en Nota naar aanleiding van verslag (22 maart 2012)

Nader verslag over nota, verslag, nota van wijziging (14/7/11) en rondetafel-gesprek (25/11/11) over Wcz. (23 januari 2012)

Brief LSR aan leden Vaste Kamercommissie VWS (16 januari 2012)

2011

Uitkomsten procedurevergadering over Wcz (7 december 2011)

LSR bij hoorzitting Wcz (25 november 2011)

Positionpaper LSR Wcz (november 2011)

Stand van zaken wetsvoorstel Wcz (najaar 2011)

Wetsvoorstel Wcz naar Tweede Kamer (juli 2011)

Verslag kamerleden over Wcz (april 2011)

Brief LSR aan Kamerledenover  Wcz (maart 2011)

Stand  van zaken wetsvoorstel Wcz (februari 2011)

2010

Wcz naar Tweede Kamer (10/6)

Wcz toch niet controversieel verklaard (26/4)

Wcz controversieel verklaard (16/3)

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (28/1)


2009

Stand van zaken voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (najaar 2009)

Brief LSR aan ministerie VWS over voorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) (14/4)

Vragenlijsten raadpleging Wcz met overzicht wijzigingen (raadpleging is inmiddels gesloten)

Financiering cliëntenraden (22/1)

2008

Reactie aan Tweede Kamer over nieuwe wet (23/10)

Ontwikkelingen wet Cliënt en Kwaliteit (15/10)

Reactie LSR op rapport 'Effectieve medezeggenschap' (4/3)

Vervolgbijeenkomst wet Cliënt en Kwaliteit (22/2)

LSR wijst Wetsvoorstel Cliënt en Kwaliteit af (20/1)

Motie bindend voordrachtsrecht

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.