Startpagina >> Actueel >> Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel Wmcz 2018 in Tweede Kamer aangenomen

In de Tweede Kamer is 20 november het wetsvoorstel en amendementen en moties over het wetsvoorstel Wmcz in stemming gebracht. Het wetsvoorstel Wmcz 2018 is aangenomen en kan nu naar de Eerste Kamer.

Niet alleen was er in de Tweede Kamer een stemming over voorstellen tot wijzigingen en moties maar ook het wetsvoorstel zelf lag voor. Met een lange aanloop is dan nu het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) door de Tweede Kamer.

Afgelopen vrijdag 15 november vond het debat in de Tweede Kamer plaats over het wetsvoorstel Wmcz. In navolging op eerdere punten die het LSR onder de aandacht van kamerleden bracht in voorbereiding op de eerste bespreking van 12 september, heeft het LSR voor de bespreking van 15 november specifiek aandacht vragen voor de volgende punten http://www.hetlsr.nl/intern/844/53/Brief-Tweede-Kamer-over-Wmcz/: lokale medezeggenschap, onafhankelijke ondersteuning van de cliëntenraad en medezeggenschap in de eerstelijn/curatieve zorg. Het laatste punt heeft het niet gehaald. Maar een amendement dat lokale zeggenschap in de langdurige zorg beter verankerd wil hebben heeft het gehaald. Evenals instemmingsrecht over onafhankelijke ondersteuning.

Stemmingsuitkomsten

De volgende amendementen (voorstellen tot wijziging) en moties zijn 20 november in de Tweede Kamer aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel wordt nu in overeenstemming met de aangenomen amendementen en moties gebracht.

Aangenomen amendementen

 • Geen verplichting tot een cliëntenraad bij bepaalde zorgen van ambulante zorg waar door minder dan 25 personen zorg wordt verleend. In het huidige wetsvoorstel was dit aantal nog 10. Dit met als argument in het kader van het ontregelen van zorg en het voorkomen van extra administratieve lasten. Bij AMVB (Algemene Maatregel van Bestuur) kan de Minister zorgorganisaties aanwijzen waarvoor deze regeling gaat gelden. Te denken valt aan huisartsenzorg, paramedische zorg, verloskundige zorg, kraamzorg, mondzorg, psychologenpraktijken en audiologische centra.
 • Lokale medezeggenschap, dicht bij de cliënt, moet de norm zijn. In het wetsvoorstel is de bepaling over het instellen van meerdere cliëntenraden in de langdurige zorg echter aangepast ten opzichte van het consultatievoorstel («nee, tenzij» in plaats van «ja, tenzij»). Met dit amendement wordt geregeld dat instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg verplicht worden per locatie een cliëntenraad in te stellen, tenzij hier geen behoefte aan is of dit in redelijkheid voor een of meerdere locaties niet aangewezen is («ja, tenzij»). Het is dan aan de instelling/locatie om te beargumenteren dat het niet redelijk is om voor een locatie een aparte cliëntenraad in te stellen. De behoefte vanuit cliënten is hierbij dus leidend.
 • Extra plichten cliëntenraden. Cliëntenraden moeten zich inspannen om te inventariseren wat hun achterban vindt, contact houden met hun achterban en hun achterban laten weten wat zij hebben gedaan met de resultaten van de inspraak.
 • Juridische bijstand cliëntenraden niet ongelimiteerd maar voor rekening zorginstelling als de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Bij verschil van mening hierover kan een uitspraak gevraagd worden bij de commissie van vertrouwenslieden.
 • Instemmingsrecht cliëntenraad bij selectie en benoeming onafhankelijk ondersteuner. De onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenraad is van groot belang om de cliëntenraad in staat te stellen haar taken en bevoegdheden goed en zorgvuldig uit te oefenen. Een cliëntenraad zal intensief en veelvuldig samen moeten werken met zijn onafhankelijke ondersteuner waardoor het van belang is dat deze samenwerking goed verloopt. De cliëntenraad dient daarom nauw betrokken te zijn bij de selectie en de benoeming van zijn onafhankelijke ondersteuner.
 • Overleg over besluit om niet in te stemmen. De cliëntenraad kan niet eerder besluit en om niet in te stemmen met een aan hem ter instemming voorgelegd voorgenomen besluit nadat over het voornemen om niet in te stemmen overleg is gevoerd met de instelling. Hiermee wordt bevorderd dat cliëntenraad en instelling in onderling overleg meningsverschillen oplossen, zodat juridische procedures voorkomen worden.
 • Toestemming bij alle besluiten om zwaarwegende redenen. De commissie van vertrouwenslieden kan om toestemming gevraagd kan worden bij alle voorgenomen besluiten die van de instelling gevergd worden om zwaarwegende redenen. Ook zwaarwegende redenen van bijvoorbeeld zorginhoudelijke aard kunnen daarmee worden voorgelegd worden aan de commissie van vertrouwenslieden.
 • Eenmaal per jaar vindt er overleg plaats tussen raad van toezicht en cliëntenraad. Een cliëntenraad heeft een goed beeld van zaken waar extra aandacht vanuit een raad van toezicht wenselijk is. De raad van toezicht koppelt vervolgens, minimaal 1 keer per jaar, terug wat zij met de inbreng van de cliëntenraad heeft gedaan. De Governancecode Zorg stelt ook dat het toezichthoudend orgaan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen maar dit wel doet met de inbreng van anderen zoals de cliëntenraad.
 • Over beroep bij Ondernemingskamer. In tegenstelling tot de huidige situatie opent het wetsvoorstel de mogelijkheid om tegen een uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden in beroep te gaan. Indieners begrijpen deze wens, maar vinden dat dit beter geregeld zou kunnen worden door de beroepsprocedure te laten verlopen via de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer vervult deze rol ook in de Wet medezeggenschap op scholen. Bovendien beoordeelt de Ondernemingskamer geschillen over de toepassing van het adviesrecht op basis van de Wet op de ondernemingsraden. Er is dus al expertise opgebouwd in de beoordeling van medezeggenschapsgeschillen. Dit amendement stelt daarom voor om de Ondernemingskamer deze rol ook te geven in de Wmcz 2018.
 • Minder regels voor vrijwillige cliëntenraden. Instellingen die niet verplicht worden om een cliëntenraad in te stellen, kunnen ervoor kiezen om vrijwillig een cliëntenraad in te richten. Als zij daarvoor kiezen, moeten zij voldoen aan alle regels die in de nieuwe wet zijn neergelegd. Voor hen kunnen de nieuwe, extra regels leiden tot een forse toename in de regeldruk, waardoor de kans bestaat dat zij afzien van het vrijwillig instellen van een cliëntenraad. Het amendement regelt dat zorgorganisaties die besluiten vrijwillig een cliëntenraad in te stellen, niet hoeven te voldoen aan alle regels in het voorliggende wetsvoorstel. Deze zorgorganisaties zijn slechts verplicht bij de instelling van een cliëntenraad in samenspraak met de cliëntenraad dan wel een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers vast te leggen hoe medezeggenschap zal worden vormgegeven.

Aangenomen moties

 • Organiseren congres over directe inspraak. In de Wmcz 2018 wordt directe inspraak wordt geïntroduceerd voor cliënten. Deze inspraak wordt vormvrij gelaten. Dit kan een een grote bijdrage kan leveren aan de participatie van cliënten. Zowel instellingen als cliënten kunnen hier voordeel uit halen. Indieners van de motie verzoeken de regering om, om samen met kleine en grote zorginstellingen en hun brancheorganisaties, cliënten- en patiëntenorganisaties, LOC Zeggenschap in zorg en het LSR medio 2019 een congres te organiseren met als doel om ideeën uit te wisselen, de directe inspraak uit artikel 2 uit de wet verder vorm te geven en te komen tot een handreiking over hoe deze directe inspraak effectief kan worden vormgegeven. Tevens wordt de regering verzocht deze handreiking actief te verspreiden onder de relevante partijen en de Tweede Kamer hier eind 2019 over te informeren.
 • De Wmcz 2018 is niet van toepassing op pgb- gefinancierde wooninitiatieven waar de vertegenwoordigers van de bewoners het bestuur vormen en namens hen de regie over de zorg hebben.
 • Jaarlijkse verslagen over trends in zorginstellingen. In het kader van naleving van de Wmcz 2018 is een belangrijke rol weggelegd voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Indieners van de motie willen ter bevordering van een volwassen medezeggenschapscultuur dat jaarlijks relevante ontwikkelingen ten aanzien van cliëntenraden en medezeggenschap aan de Kamer expliciet te rapporteren door zorginstellingen in hun Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording aan de lGJ aan te leveren gegevens over bijvoorbeeld de aanwezigheid van cliëntenraden, de ondersteuning daarvan in financiële en materiële zin alsook de tevredenheid van cliëntenraden hierover, het aantal ongevraagde adviezen alsook de mate waarin die tot maatregelen hebben geleid en de instelling van commissies van vertrouwenslieden.

Nalezen amendementen en moties

De stukken wetsvoorstel, amendementen en moties kunt u nalezen via de webpagina Tweede Kamer over de Wmcz 2018

Achtergrondinformatie: Een compleet overzicht (nieuwsberichten, artikelen, wetten en wetsvoorstellen, onderzoeken en andere documenten) van de ontwikkelingen t.a.v de wetgeving cliëntenraden van 2008 tot actuele informatie nu.

Vervolg

Het wetsvoorstel wordt nu in overeenstemming met stemmingsuitslagen van de amendementen en moties gebracht. Vervolgens zal het wetsvoorstel geagendeerd worden in de Eerste Kamer, zo heeft het ministerie het LSR laten weten. Wanneer dit gaat gebeuren is aan de Eerste Kamer, dus vooralsnog niet bekend. Het LSR houdt u op de hoogte.

Geplaatst op dinsdag 20 november 2018.

 

Overige pagina informatie

Zoeken op deze website

Of bekijk een overzicht van alle pagina's via wegwijzer.

Recent door u bezocht