Sterk in medezeggenschap

Digitaal portaal stimuleren vanuit cliëntenperspectief

Cliëntenraden zet dit op de agenda...

De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. Hij zal steeds meer een partner worden voor zorgprofessionals en het ziekenhuis met ICT als aanjager. Dit was onderwerp op een bijeenkomst die de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) organiseerde voor cliëntenraden.

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) zorgt ervoor dat standaarden geïmplementeerd worden die informatie-uitwisseling mogelijk maakt. De patiënt kan hierdoor mee inzicht krijgen in zijn eigen zorg. Vanuit het VIPP-programma organiseerde de NVZ op 28 november een bijeenkomst voor de cliëntenraden van betrokken zorginstellingen, waarbij ook het LSR aanwezig was. Doel van de bijeenkomst was de cliëntenraden te betrekken bij de ontwikkelingen rondom de digitale informatie-uitwisseling tussen patiënten en professionals.

Inzicht in eigen data

Het VIPP-programma werd toegelicht, het perspectief van de patiënt en de zorgprofessional en de rol van de cliëntenraad bij de implementatie en gebruik van een digitaal patiëntenportaal kwamen aan bod.

Geef me mijn data, was de titel van de presentatie van Arina Burghouts van Patiëntenfederatie Nederland. Vrij naar Give me my damn data van voorvechter Dave deBronkart die ervan overtuigd was dat hij de beste behandeling voor zijn ziekte kon vinden wanneer hij zelf toegang had tot zijn persoonlijke, medische informatie. Uit onderzoek blijkt dat ook Nederlandse patiënten inzage willen in hun medische gegevens. Burghouts nuanceerde dit door in te gaan op demografische en persoonlijke verschillen in de mogelijkheden van patiënten. De keuze ligt dan ook bij de patiënt.

Met Medmij wil de Patiëntenfederatie met samenwerkingspartners als het ministerie van VWS en Nictiz een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) creëren waarin patiënten hun medische gegevens bij verschillende zorgverleners veilig kunnen inzien.

Stimuleren digitaal patiëntenportaal

Projectleider Ingrid van Es van NVZ lichtte toe dat het VIPP een programma is dat ziekenhuizen stimuleert om resultaten te halen in het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens zoals labuitslagen en medicatieoverzichten aan de patiënt. Ook wordt gestreefd naar een standaardisatie die onderlinge uitwisseling tussen de systemen van verschillende zorgverleners mogelijk maakt. Bijna alle ziekenhuizen doen mee met het VIPP- programma. Op www.vipp-programma.nl kunnen ook cliëntenraden inloggen om te zien welke ziekenhuizen deelnemen en hoe ver zij gevorderd zijn. Bij ziekenhuizen waar de cliëntenraad actief betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van een patiëntenportaal, ziet van Es dat het portaal meer wordt gebruikt en beter aansluit bij de wensen van patiënten.

Draagvlak artsen

Het draagvlak onder artsen is net zo belangrijk. Medisch specialist Frank van Oosterhout van Rivas Zorggroep, benadrukte dat er vooral een cultuuromslag nodig is. Het vraagt van artsen een radicaal andere manier van gegevens noteren en in gesprek zijn met patiënten. Van Oosterhout noemde voorbeelden waarbij de cliëntenraad succesvol met de medische staf van het ziekenhuis in gesprek is gegaan om de medewerking van de artsen te krijgen bij deze ontwikkelingen. Inspirerend voor cliëntenraden die een actieve bijdrage willen leveren.

Zelf informatie uploaden

Het patiëntperspectief werd verwoord door Ineke Hazelzet van IKONE, een stichting die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische, fysieke aandoening ondersteunt. Hazelzet ziet kansen voor waardegedreven zorg en positieve gezondheid. Niet alleen door het beschikbaar stellen van medische gegevens door het ziekenhuis, maar ook door de mogelijkheid te bieden om als patiënt zelf informatie te kunnen uploaden. Dit draagt volgens Hazelzet bij aan een juiste context waarin patiënt en arts daadwerkelijk samen kunnen beslissen over de meest wenselijke behandeling.

De bijeenkomst werd afgesloten met het delen van ervaringen van de cliëntenraden. De oproep aan cliëntenraden, die voor deze bijeenkomst waren uitgenodigd door hun raden van bestuur, was om het online portaal of de persoonlijke gezondheidsomgeving voor patiënten op de agenda te zetten en om actief betrokken te zijn in samenwerking met raden van bestuur, artsen en cliënten.

Meer informatie www.vipp-programma.nl

Geplaatst op woensdag 29 november 2017.

Agenda

14 december 2018

LSR-Hub Samen Beslissen/Shared Decision Making

18 januari 2019

Netwerkbijeenkomst cliëntenraden Ggz, MO en Verslavingszorg

24 januari 2019

De Netwerkcarrousel

25 januari 2019

Basiscursus medezeggenschap

Meer agenda.

Bestellen

Het LSR
 

Website informatie

© 2002-2018 LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap Het LSR • Postbus 8224 • 3503 RE Utrecht • 030 - 293 76 64 • info@hetlsr.nlPrivacy